بیانیه سخنگوی کاخ سفید در مورد تظاهرات ایران

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۱۰ ژانویه ۲۰۱۸

بیانیه سخنگو در مورد تظاهرات ایران

دولت ترامپ عمیقا نگران گزارشهاست در مورد اینکه رژیم ایران هزاران تن از شهروندان ایرانی را در هفته گذشته، به خاطر شرکت در اعتراضات مسالمت آمیز، دستگیر کرده است. گزارشهای بیشتر در مورد اینکه رژیم برخی از این تظاهرکنندگان را در دوره بازداشت شکنجه کرده و یا کشته است، حتی نگران کننده تر است. ما در حالی که دیکتاتوری ایران حقوق اولیه شهروندانش را سرکوب می کند، ساکت نمی نشینیم و مقامات ایران را در قبال هر تعرضی مسوول نگاه می داریم. تظاهرکنندگان در ایران اعتراضات مشروعی را ابراز می کنند، از جمله خاتمه دادن به سرکوب شدن توسط حکومتشان، فساد، و هدر دادن منابع ملی برای ماجراجوییهای نظامی. رژیم ایران ادعا می کند که طرفدار دموکراسی است، اما وقتی مردمش آرمانهایشان را برای زندگیهایی بهتر و پایان بی عدالتی ابراز می کنند، بار دیگر ذات  بی رحمش را نشان می دهد. ایالات متحده خواستار آزادی فوری همه زندانیان سیاسی در ایران، از جمله قربانیان سرکوبهای اخیر است.