گزیده هایی از بیانیه سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید در بزرگداشت روز جهانی زنان

روز جهانی زنان به ما فرصت می دهد تا بر پیشرفتهای معنادار زنان در طول تاریخ تامل کنیم و آنها را گرامی بداریم، در عین حال همچنین بدانیم که هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن باقی مانده است تا از مشارکت پر اهمیت و کامل زنان در تمام عرصه های اقتصادی، سیاسی و زندگی عمومی اطمینان حاصل کنیم. در طول تاریخ ما، زنان مشارکت های فوق العاده ای در خدمت به کشور داشته اند و ما می دانیم که بعنوان یک کشور، زمانی که زنان به فرصتهای برابر دسترسی داشته باشند، آمریکا قدرتمندتر و سعادتمندتر می شود و بهتر می تواند اهداف مشترکمان را برآورده سازد.
ایالات متحده، بعنوان نور امید و رهبری برای ترویج حقوق زنان، عمیقا به توانمندسازی زنان در خارج و در داخل کشور متعهد است. سیاستهای ما در مسیر پیشبرد توانمندسازی اقتصادی زنان از طریق ترویج کارآفرینی و دسترسی برابر به تحصیلات، فرصتهای شغلی و آموزش های سازگار با یک چشم انداز اقتصادی جدید هستند.
امروز، ایالات متحده تعهد خود را برای تقویت رشد اقتصادی و اشتغال زایی از طریق بهره برداری از پتانسیل های کامل زنان در اقتصادمان تجدید می کند. این دولت مصرانه به تشویق زنان برای ورود به نیروی کار و موفقیت در آن می پردازد و در عین حال به موانع بسیاری که زنان هنوز در دستیابی به موفقیت با آنها رو برو می شوند، از جمله آن موانعی که زنان را از دسترسی به فرصتهای سرمایه، بازار و شبکه ها بازمیدارند، رسیدگی می کند.