محمد نظری

نام: محمد نظری

شغل: نامعلوم

تاریخ بازداشت:  سال ۱۳۷۳

اتهام: حمایت از حزب دموکرات کردستان ایران

حکم: حبس ابد