حریم خصوصی

شما وقتی از تارنمای ما دیدن می کنید، ما اطلاعات شخصی (PII) مربوط به شما را جمع آوری نمی کنیم، مگر آنکه خودتان تصمیم بگیرید این اطلاعات را در اختیار ما بگذارید. ارائۀ اطلاعات مشخص از طریق تارنما امری داوطلبانه است، ولی شما با این کار اجازه می دهید که از این اطلاعات برای مقاصد اعلام شده استفاده به عمل آید. خودداری از دادن برخی اطلاعات سبب می شود که ما نتوانیم خدماتی را که مطلوب شماست عرضه کنیم. اگر شما تصمیم بگیرید اطلاعات شخصی خود را از راه هایی مانند تنظیم یک پرسشنامه اینترنتی یا فرستادن رایانامه به ما در اختیار بگذارید، ما از آن اطلاعات برای دادن آگاهی یا خدماتی که مورد تقاضای شماست، یا برای پاسخ دادن به پیام شما استفاده می کنیم. اطلاعاتی که ما از شما دریافت می کنیم، بسته به اینکه شما هنگام دیدار از تارنمای ما چه کاری انجام دهید، متفاوت هستند.

ما به طور خود کار نام دامنه ای (Domain) را که شما از طریق آن به اینترنت راه می یابید مانند (.com, .edu, etc.) و تاریخ و زمان دستیابی به تارنمای خودمان و نشانی تارنما (مانند موضوع مورد جستجو و صفحۀ مورد رجوع ) که شما از آن به تارنما راه یافته اید، ذخیره می کنیم. ما از اطلاعات جمع آوری شده برای شمارش تعداد دیدار کنندگان از صفحات گوناگون تارنمای خودمان و کمک به سودمند تر ساختن تارنمایمان برای کاربران سود می جوییم.

اگر شما برای ما رايانامه بفرستید

شما ممکن است تصمیم بگیرید اطلاعات شخصی خود را از طریق رایانامه همراه با اظهار نظری برای ما بفرستید. ما از این اطلاعات برای بهبود خدماتمان به شما یا پاسخ دادن به تقاضای شما بهره می گیریم. گاهی ما رایانامه شما را به دیگر سازمانهای دولتی که ممکن است بهتر بتوانند به شما کمک کنند می فرستیم. به استتثنای موارد تحقیقات مربوط به اجرای قانون، ما رایانامه شما را با دیگر سازمانهای خارج [از وزارت امور خارجه] در میان نمی گذاریم.

تارنماها و نرم افزارهای طرف ثالث

ما با شبکه های اجتماعی و دیگر انواع تارنماهای طرف ثالث در ارتباط هستیم. ما شبکه سازی اجتماعی را برای تماس با مخاطبان خارجی و درگیری جهانی در دیپلماسی عمومی به کار می گیریم. تارنماهای مربوط به شبکه سازی اجتماعی برای آگاهی رسانی دربارۀ رویدادهای مربوط به سفارتها و برقراری تماس با اعضای جامعه به کار می روند. ما همچنین از وسایل سنجش اینترنتی و فن آوری مربوط به تنظیم صفحات بر حسب سفارش برای پی بردن به تعداد دیدارکنندگان تارنماهای خود و بخش های گوناگون آنها به منظورکمک به سودمند تر ساختن این تارنماها برای دیدارکنندگان سود می جوییم. برخی اوقات از جانب نرم افزار طرف ثالث نشانی اینترنتی، نام کاربر، کلید رمز و محل اقامت او از نظرجغرافیایی به منظور ثبت حساب، درخواست می شود. ما از تارنماهای طرف ثالث به منظور گردآوری اطلاعات شخصی افراد استفاده نمی کنیم. ما هیچگونه اطلاعات شخصی گرد آوری شده توسط شخص ثالث را جمع آوری یا ذخیره نمی کنیم و اطلاعات شخصی به هیچ نهادی خارج از وزارت امور خارجه، به استثنای مواردی که به موجب قانون برای مقاصد مربوط به اجرای قانون ضرورت پیدا کند، عرضه، فروخته یا منتقل نخواهد شد.

ما ممکن است از انواع نظرسنجی های آنلاین برای جمع آوری عقاید و نیز از فیس بوک بر اساس نمونه گیری های غیر منظم از دیدارکنندگان استفاده کنیم. در وهلۀ نخست وزارت امورخارجه از نمودار نتایج رضایتمندی مشتریان (ACSI) در ForeSee که عبارت از نظرسنجی آنلاین بر یک مبنای مستمر است بهره می جوید تا از نظرات و واکنش های دیدار کنندگان در رابطه با میزان رضایت از تارنماهای ما آگاهی یابد. در این نظرسنجی اطلاعات شخصی جمع آوری نمی شود. هرچند که دعوت برای شرکت در نظر سنجی برای گرفتن نمونه های تصادفی از دیدارکنندگان خود به خود بر روی صفحه ظاهر می شود، شرکت در نظر سنجی امری اختیاری است. همۀ تارنماهای سفارتها نیز نظر سنجی نمی کنند. اگر شما حاضر به شرکت در نظر سنجی نباشید، همچنان در تارنمای ما به اطلاعات و منابع، مشابه با کسانی که شرکت کرده اند، دسترسی خوهید داشت. گزارشهای نظرسنجی تنها برای مدیران تارنماها و دیگر کارکنان تعیین شده ای که دستیابی به این اطلاعات برای انجام کارشان ضرورت دارد، قابل دسترسی است. ما همچنین ممکن است نظرسنجی های دیگری را با محدودیت زمانی برای مقاصد مشخص که هنگام ارائه تشریح می شوند به کار بندیم.

اطلاعات گردآوری شده برای ردیابی و در مورد گزاره گرها (Cookies)

Cookie (گزاره گر) متن کوچکی است که یک تارنما به کامپیوتر شما منتقل می کند تا به یادآوردن اطلاعات مشخصی را دربارۀ مدت حضور شما هنگامی که وصل شده اید، امکان پذیر سازد. کامپیوتر شما اطلاعات را تنها در محدودۀ همان متن کوچک با تارنمایی که آنها را فرستاده است به اشتراک می گذارد و تارنماهای دیگر نمی توانند خواستار چنان اطلاعاتی شوند. دو نوع گزاره گر وجود دارد:

  • گزاره گرهای موقت تنها تا هنگامی که برنامۀ اینترنتی شما باز است دوام پیدا می کنند. هنگامی که شما برنامۀ خود را می بندید، خبرگیر هم پاک می شود. تارنماها ممکن است از خبرگیرهای موقت برای مقاصد فنی مانند ایجاد توانایی برای گشت در داخل تارنما، یا امکان دادن به شما به منظور شکل دادن بهتربه مطالب مورد علاقه تان با هدف تعامل با دیگر تارنماها بهره بگیرند.
  • گزاره گرهای پابرجا بر روی دیسک سخت کاربر ذخیره می شوند تا مشخص سازند کدامیک از کاربران تازه به تارنما مراجعه کرده یا به آن بازگشته اند و دیدارکنندگان مکرر کدامند.همچنین از آنها به منظور جلوگیری از تکرار دعوت برای شرکت در نظر سنجی ForeSee برای پی بردن به میزان رضایت کاربران استفاده می شود.

اگر شما مایل به ذخیره شدن گزاره گرهای موقت و پابرجا بر روی کامپیوتر خود نیستید، می توانید آنها را ها را در برنامۀ خود از کار بیندازید. بعد ازاین عمل، همچنان می توانید به همۀ اطلاعات و منابع تارنمای ما دسترسی داشته باشید. با این همه حذف گزاره گر ها ممکن است بر بعضی از تارنماها تأثیر بگذارد. آگاه باشید که از کار انداختن گزاره گرها در برنامه شما، استفاده از آنها را در دیگر تارنماهای مورد بازدیدتان نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.

پیوند اتصال با تارنماهای خارجی

تارنماهای ما به دیگر سازمانها، سفارتها، سازمانهای چند ملیتی و سازمانهای خصوصی چه درایالات متحده و چه در دیگر کشورها متصل هستند.هنگامی که شما پیوندی را به تارنمای دیگری دنبال می کنید، از آن پس دیگر در تارنمای ما حضور ندارید و تابع سیاست تارنمای جدید در رابطه با حریم خصوصی هستید.

همۀ کوششها به عمل می آید تا اطلاعات کامل و دقیقی ارائه شود. با این همه ما نمی توانیم فقدان اشتباه را تضمین کنیم. در رابطه با اسناد موجود بر روی این تارنما، سفارت، کارکنان آن یا پیمانکاران نمی توانند چیزی را به طور قطعی یا تلویحی، مشتمل بر ضمانتهای مربوط به متناسب و مساعد بودن کالاها برای یک منظور خاص در رابطه با سند قابل دسترسی بر روی تارنما تضمین کنند. افزوده بر این، سفارت هیچگونه مسؤلیت قانونی در مورد دقیق بودن، کامل بودن، و قابل استفاده بودن هیچ اطلاعات، فرآورده ها یا فرایندی را که از این طریق عرضه می شود به عهده نمی گیرد و نمی گوید که به کار بردن آن اطلاعات، فرآورده یا فرایند هیچ حقی را که تحت تملک خصوصی است نقض نمی کند.

وزارت امور خارجه از بابت جنبۀ امنیتی تارنما و برای این که تارنما در دسترس کاربران باقی بماند، یک برنامه نرم افزاری نظارت بر میزان مراجعات به شبکه را به کار می برد تا کوششهای غیر مجاز را برای ضبط یا تغییر اطلاعات و یا وارد آوردن آسیب به هر نحوۀ دیگر کشف کند. کوششهای غیر مجاز برای ضبط یا تغییر اطلاعات در این سرویس اکیدا ممنوع است و ممکن است طبق قانون سال 1986 در رابطه با سوء استفاده یا تقلب به وسیلۀ کامپیوتر قابل مجازات باشد. از اطلاعات همچنین ممکن است برای تحقیقات مجاز اجرای قانون استفاده به عمل آید. جز برای مقاصد مشروحۀ بالا، هیچ تلاش دیگری برای پی بردن به هویت دیگر کاربران یا عادات معمول آنها صورت نمی گیرد. کوششهای غیر مجاز برای ضبط یا تغییر اطلاعات در این تارنما اکیدا ممنوع و طبق قانون سال 1986 در مورد تقلب و سوء استفاده در ارتباط با کامپیوتر و عنوان 18 U.S.C. از بخش 1001 و 1030 قابل تعقیب است.