فرمان اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده

 گزیده هایی از متن فرمان اجرایی ریاست جمهوری ایالات متحده برای حفاظت از کشور در برابر ورود تروریست خارجی به ایالات متحده

با اختیاراتی که توسط قانون اساسی و قوانین ایالات متحده آمریکا از جمله قانون مهاجرت و شهروندی به عنوان رئیس جمهور به من واگذار شده و جهت حفاظت از مردم آمریکا در برابر حملات تروریستی توسط شهروندان خارجی که به آنها اجازه ورود به ایالات متحده داده شده است، این فرمان بدین ترتیب است:

جهت محافظت از آمریکاییان، ایالات متحده باید اطمینان حاصل کند به آنهایی که اجازه ورود به این کشور داده می شود دارای گرایش های خصمانه نسبت به این کشور و اصول بنیادین آن نیستند. ایالات متحده نمی تواند و نباید اجازه ورود به افرادی دهد که از قانون اساسی آمریکا حمایت نمی کنند و یا کسانی که به اعتقادات خشونت آمیز در مقابل قوانین ایالات متحده ارجحیت می دهند.

بعلاوه، ایالات متحده نباید کسانی را که در اعمال ناشی از تعصب و تنفر (از جمله قتلهای ناموسی، سایر اشکال خشونت علیه زنان، یا آزار و اذیت افرادی که پیرو ادیان دیگری غیر از دین آنها هستند) شرکت دارند و کسانی را که آمریکایی ها را از هر نژاد، جنسیت، یا گرایش جنسی سرکوب می کنند، به این کشور بپذیرد.

بخش ۲. سیاست. سیاست ایالات متحده حفاظت از شهروندانش ادر مقابل اتباع خارجی است که قصد اجرای عملیات تروریستی در ایالات متحده را دارند؛ و جلوگیری از ورود اتباع خارجی که قصد سو استفاده از قوانین مهاجرت ایالات متحده برای اهداف بدخواهانه را دارند.

بخش ۳: تعلیق صدور ویزا و سایر مزایای مهاجرتی به شهروندان کشورهای مورد نگرانی خاص.

(الف) وزیر امنیت میهن با مشورت وزیر امور خارجه و رییس اداره اطلاعات ملی ، فورا یک بررسی را شروع خواهند کرد تا اطلاعات لازم از هر کشوری برای تصمیم گیری درباره صدور ویزا، پذیرش، و یا مزایای دیگر تحت قانون مهاجرت و شهروندی را تعیین کنند تا مشخص کنند فردی که تقاضای دریافت این مزایا را دارد همان کسی است که ادعا می کند و این فرد برای امنیت یا ایمنی عمومی یک تهدید محسوب نمی شود.

بخش ۵: تجدید برنامه پذیرش پناهندگان ایالات متحده برای سال مالی ۲۰۱۷.

(الف) وزیر امور خارجه برنامه پذیرش پناهندگان را به مدت ۱۲۰ روز معلق خواهد کرد. در این مدت ۱۲۰ روزه، وزیر امور خارجه به همراه وزیر امنیت میهن و با مشورت با رییس اطلاعات ملی، تقاضای برنامه پذیرش پناهندگان و روند داوری را بررسی خواهند کرد تا تعیین کنند چه فرایندهای مضاعفی باید درنظر گرفته شود تا اطمینان حاصل کنیم آن کسانی که برای برنامه پناهندگی پذیرفته شده اند خطری برای امنیت و رفاه ایالات متحده نخواهند داشت، و آن فرایندهای مضاعف را به اجرا خواهند گذاشت.