سعید شیرزاد

نام: سعید شیرزاد
شغل: فعال حقوق کودکان
تاریخ دستگیری: ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵
اتهام: تجمع و تبانی علیه امنیت ملی
حکم: ۵ سال حبس