بیانیه سخنگوی وزارت امور خارجه درمورد هفتمین سالگرد حبس خانگی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئارت

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

واشنگتن دی سی

١۵ فوریه ٢۰۱٨

 

این هفته هفتمین سالگرد حبس نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مهدی کروبی، میر حسین موسوی و همچنین زهرا رهنورد، همسر موسوی و مدافع حقوق زنان است. ادامه حصر خانگی این سه فرد با تعهدات بین المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی برای ارائه کمترین تضمین برای دادگاه عادلانه و خودداری از بازداشت و حبس خودسرانه شهروندان مغایرت دارد.
ایالات متحده از ایران می خواهد در تطابق با تعهدات بین المللی اش، به حقوق بشر و آزادی های بنیادین همه افراد در ایران احترام بگذارد، از جمله تضمین حقوق بنیادین آزادی بیان و حق مشارکت در جامعه مدنی و روند سیاسی بدون هراس از بازداشت خودسرانه یا محرومیت از داشتن دادگاه عادلانه. ما با پیوستن به جامعه جهانی ادامه حصر این سه فرد را که بدون تفهیم اتهام یا دادگاه عادلانه محبوس هستند محکوم می کنیم و خواستار آزادی آنها و آزادی کلیه زندانیان عقیدتی که ناعادلانه در زندانهای ایران به سر می برند هستیم.