شهناز اکملی

نام: شهناز اکملی

شغل: فعال حقوق زندانیان

تاریخ دستگیری: ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷

اتهام: فعالیت تبلیغی علیه نظام

حکم: یک سل حبس