شیوا نظر آهاری

نام: شیوا نظر آهاری

شغل: روزنامه نگار

تاریخ بازداشت: ۸ سپتامبر ۲۰۱۲

اتهام: محاربه

حکم: ۴ سال حبس