اظهارات در حین اولین نشست منظم هیئت اجرایی یو.ان.دی.پی در سال ۲۰۲۳