اظهارات مربوط به رای گیری کمیسیون مقام زن درباره ایران