ایالات متحده از نقطه عطف مهم در مذاکرات صلح افغانستان استقبال می کند