ایالات متحده با دور زدن رژیم ، داروهای حیاتی را به ایرانیان تحویل می دهد.