ایالات متحده یک مقام ارشد ایرانی در عراق را تحریم می کند.