بیانیه رئیس جمهور بایدن درباره حمله بی دلیل و توجیه ناپذیر روسیه به اوکراین