بیانیه وزرای خارجه گروه هفت پیرامون حمله به کشتی مرسر استریت