بیانیه پیرامون انتصاب سفیر ایران به ریاست مجمع اجتماعی