بیانیه کارگروه ایالات متحده آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس درباره ایران