تحریم دور زنندگان تحریم و دخیل در تجارت پتروشیمی و نفت ایران