تحریم نهاد ایرانی مسئول تعیین جایزه برای کشتن سلمان رشدی