تحریم چندین شرکت به خاطر دور زدن تحریم های نفتی و پتروشیمی ایران