تحریم یک شبکه حامی تدارکات هواپیما و فعالیت های پهپاد ایران