تلاش های ایران برای ایجاد رعب و وحشت نباید پاداش داده شوند