حتی رئیس جمهوری ایران هم به تقلبی بودن انتخابات اذعان دارد.