حمایت ایالات متحده از مردم ایران در واکنش به سیل ها