روشنفکران ایرانی رژیم را مقصر «فاجعه» کووید ١٩ می دانند