رژیم ایران با رد کردن کمک های مربوط به ویروس کرونا مردم خود را نادیده می گیرد.