رژیم ایران به سانسور و اخلال رسانه های خارجی ادامه می دهد.