سخنگوی تازه وزارت خارجه در مورد کارزار فشار حداکثری