سفر منطقه ای رابرت مَلی، نماینده ویژه رئیس جمهور در امور ایران