سفیر وود در مورد انتصاب ایران به عنوان گزارشگر کمیته اول