شش هدف دخیل در فعالیت های بی ثبات کننده پهپادی ایران مورد تحریم قرار گرفتند