فریبکاری رژيم ایران برای به دست آوردن معافیت تحریم ها