قدرت زنان ایران در نمایشگاه اسمیتسونیان واشنگتن به نمایش گذاشته شد