مراسم تحلیف بایدن ترکیبی از سنت های دیرین و ویژگی های جدید خواهد بود