دو روز پیش از مراسم تحلیف، ضلع غربی ساختمان کنگره با رنگ های قرمز، سفید و آبی تزئین شده است. (© J. Scott Applewhite/AP Images)