نماینده ویژه مسائل ایران، برایان هوک و معاون انرژی، آقای فرانسیس فانون