نماینده ویژه مسائل ایران، برایان هوک و سفیر، ناتان سِیلز، هماهنگ کننده ستاد مبارزه علیه تر