وزارت خزانه‌داری بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد