وزارت خزانه داری بزرگترین گروه شرکت های پتروشیمی را ممنوع اعلام کرد