وزیر امور خارجه:‌ برنامه فضایی ایران صلح آمیز نیست، بلکه خطرناک است.