پناهندگان در ایالات متحده آمریكا مورد استقبال قرار می گیرند