گروه ناظر می گوید رژیم ایران تهدیدی برای سیستم مالی بین المللی است.