گزارش: ایران 1.7 میلیون نفر را در محدوده تهران به زندان انداخته است.