مقاله برایان هوک در باره صدای آمریکا

من به عنوان نمایندهویژه درامورایران، مرتبا شکایتهایی پیرامونبرنامههای  بخش فارسی صدایآمریکادریافتمیکنم. مردم میگویندکهبرنامههای آن اغلب  بیشتر به «صدایآخوندها»شباهت دارد تا «صدایآمریکا».  پیراموناین امر که صدایآمریکا باید اقداماتبهتریبرای مقابله بانشر اکاذیب و تبلیغاتنادرست انجام دهد توافق گستردهای وجود دارد. این امر برای دولت پرزیدنتترامپاولویت دارد چراکهحمایت از مردم ایران شامل تامیندسترسی آنها به گزارشنویسی مستقل و صادقانه است.    

صدایآمریکا در سال ۱۹۴۲برایبرقراری ارتباط بینسیاستهایایالاتمتحده ومخاطبانجهانیتأسیس شد.شبکهخبریفارسیصدایآمریکاکه مستقر در واشنگتن است توسط کنگرهتأمین مالیمی شود و سال گذشته بودجه ای بالغ بر ۱۷میلیوندلار از پول مالیاتدهندگاندریافتکرد.اما صدایآمریکا نتوانسته  نماینده آمریکا در برابرایرانبراساسمحتوایمبتنی بر حقیقت  قابل استناد و معتبر باشد. دراوایل ماه جاری، پرزیدنتترامپبرنگرانیهایجدیدربارهپوششخبریکووید۱۹ توسط صدایآمریکاتأکیدکردچراکه به یک اتاق پژواکبرایتبلیغات و اطلاعات نادرستچینیهاتبدیل شده بود.  

پرزیدنتترامپ تنها آخرینشخصی است کهناامیدی خود ازبرنامههایصدایآمریکا را مطرح میکند. شورای بی طرفسیاستخارجیآمریکا (AFPC) در سال ۲۰۱۷ارزیابیمستقلی از برنامههایفارسیصدایآمریکا انجام داد. اینارزیابی، از جانبداری در گزارش دهی این شبکه خبر داد و خاطرنشان كرد كه پوششخبریفارسیصدایآمریکا از سیاستخارجیایران، «تبلیغاتطرفداررژیم را به جایگزارش نویسیبیطرفانهبرای مخاطبان جاودانهکرد یکتجزیه و تحلیل ثانوی توسطشورایسیاستخارجیآمریکا در سال ۲۰۱۹ نشان داد کهبسیاری از توصیههایارائه شده در سال ۲۰۱۷عملی نشده بودند.     

در سال ۲۰۱۴، گروهی از نمایندگانکنگره  از هر دو حزب سیاسی پس از ادعاهاییمبنی براینکهصدایآمریکا  بر کارنامه بیرحمانه حقوق بشر رژيم چشم پوشی کرده است، خواستارتحقیقدرباره این سازمانشدند.    

من مرتبا میشنومکهنمایشهای محبوب ناگهان لغو میشوند و بابرنامههایباکیفیتپایینترکهکمتر جذاب و مرتبط هستندجایگزینمیشوند. من همچنین از اینکه بخش فارسیصدایآمریکا در طی تظاهرات تاریخی ضد رژیم  درنوامبرگذشتهکه منجر به کشته شدن ۱۵۰۰ایرانی شد، مستند هایطبیعتپخشکردند آزرده خاطرشدم.صدایآمریکا قطعا نتوانسته است پوشش قاطع ومستقلی از خود رژیمایرانارائهدهد.   

یکی از کارکنان بخش فارسی صدای آمریکا عنوان کرد که این شبکه غالباً از انتقاد درباره ترور توسط رژیم ایران امتناع می ورزد مگر اینکه این انتقاد «با دیدگاه جمهوری اسلامی که هرگونه دخالت را با قاطعیت رد می کند همخوانی داشته باشد.»  پوشش خبری تروریسم رژیم ایران نباید مشروط بر این باشد که نویسندگان مزدور رژیم حاضر به دروغ گفتن در مورد تروریسم باشند.  

همه می دانند که رژیم ایران اخبار و اطلاعات را به شدت سانسور می کند. رژیم غالباً روزنامه نگاران را به دلیل بیان حقیقت به زندان می اندازد، سپس آنها را از حقوق اساسی خود مانند دسترسی به مراقبت های پزشکی یا دادگاه های عادلانه محروم می کند. سازمان غیرانتفاعی گزارشگران بدون مرز مرتبا ایران را به دلیل حمله به مطبوعات آزاد محکوم می کند. در ماه فوریه،  این سازمان دست به افشای نام مقامات ایرانی زد که به رسانه هایی که در حال انجام وظیفه خود در گفتن حقیقت راجع به شیوع کووید-۱۹ در ایران بودند حمله کردند و در نتیجه تبلیغات رژیم را بی ارزش کرد.  

اکنون بیش از هر زمان دیگری، مردم ایران به اخبار بی طرفانه احتیاج دارند. متأسفانه بخش فارسی صدای آمریکاانتظارات آنها را برآورده نکرده است. صدای آمریکا در برقراری ارتباط  متعادل و دقیق بین سیاستهای ایالات متحده با مخاطبان فارسی زبان در یک محیط اطلاعاتی بحث برانگیز، به ویژه با وجود کمپین های ضد اطلاعات پیچیده رژیم، ناموفق عمل کرده است. 

همچنین دراین سازمان سوء مدیریت گسترده وجود دارد. صدای آمریکا موفق به ایجاد یک محیط کار راحت و شفاف نشده است و این مشکلیست که بیش از یک دهه وجود داشته است. یک گزارش دولتی در سال ۲۰۰۹، نارضایتی گسترده کارکنان صدای آمریکا را همراه با ادعایی مبنی بر جانبداری و استخدام متعصبانه نشان داد. 

یافته های این گزارش می توانست به سادگی براساس بازخورد کارمندان فعلی و سابق که بسیاری از آنها نگرانی های خود را علنی کرده اند اعمال شود. صدای آمریکا و سازمان ناظر بر آن، آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده (USAGM)، به طور مرتب توسط کارمندان خود در نظرسنجی های محرمانه به عنوان بدترین سازمان های فدرال برای کار رتبه بندی می شوند. 

مردم آمریكا شایسته این هستند كه از برنامه هایی که ازطریق بودجه مالیات دهندگان تأمین می شود برای پیشبرد منافع خود استفاده کنند و بخش فارسی  صدای آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. در اینجا آنچه می توان برای بهبود میزان کارآیی و اثربخشی آن انجام داد ارائه شده است. 

در درجه اول، بخش فارسی  صدای آمریکا باید برنامه های اصیل تری تهیه کند که در واقع بتواند با مخاطبان ایرانی ارتباط برقرار کند. مثال پیشتر نمایش مستند های طبیعت در حالی که اعتراضات به شدت در سراسر ایران جریان داشت، تنها یک نمونه از برنامه های فارسی صدای آمریکاست که ناموفق عمل کرد. در سال ۲۰۰۹ هنگامی که جنبش سبز انتخابات ریاست جمهوری را به چالش کشید، بخش فارسی صدای آمریکا برنامه های معمول خود را تا سه روز پس از بحران بعد از انتخابات ادامه داد. این بخش فارسی باید برنامه های خود را با محتوای به موقع، مرتبط و به طرز صادقانه وقابل اعتماد جلو ببرد. 

در درجه دوم، مدیریت صدای آمریکا بایدمسئولیت پذیرتر و پاسخگو تر عمل کند. برای شروع، آژانس رسانه‌های جهانی ایالات متحده نیاز به یک مدیر تأیید شده توسط سنا دارد. مایکل پک در ژوئن سال ۲۰۱۸ برای اداره این سازمان معرفی شده بود اما تأیید وی بدون هیچ دلیلی در مجلس سنا صورت نگرفت. آقای پک رئیس سابق  سازمان صدا و سیمای عمومی است و در شورای ملی علوم انسانی خدمت کرده است. او واجد شرایط این مقام است و باید توسط سنا تأیید شود. 

بخش فارسی صدای آمریکا ظرفیت این را دارد که یک ابزار مهم برای توانمند سازی مردم ایران با اخبار و اطلاعاتی باشد که این حق توسط آخوندها از آنها سلب شده است. ایرانیان از رسانه های به شدت سانسور شده رنج می برند. آنچه نیاز دارند گزارش دقیق و صادقانه است. بخش فارسی صدای آمریکا باید اخبار مربوط به حقوق بشر در ایران، فساد موجود در رژیم ایران و تجزیه و تحلیل هایی را انجام دهد که مخالف تبلیغات نظام و نه به نفع نظام باشد. اگر صدای آمریکا نتواند به این استانداردها دست یابد، کنگره باید به زودی پایان دادن به بودجه خود و اتمام کار صدای آمریکا را به عنوان یک عمل وفادارانه نسبت به مالیات دهندگان آمریکایی در نظر بگیرد. 

این مقاله از این منبع گرفته شده است:‌

https://nypost.com/2020/05/27/why-are-us-taxpayers-funding-a-voice-of-the-mullahs-in-iran