سخنرانی وزیر دادگستری ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل

بیانیه هیات نمایندگی ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل

ژنو – ٢۷ فوریه، ٢۰۱٨

ایالات متحده از دریافت این خبر که ایران وزیر دادگستری اش، سید علیرضا آوایی، را برای سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل اعزام کرده، عمیقا منزجر است. وزیر آوایی بر اعدام های خودسرانه ایرانیان در اواخر دهه ۱٩٨۰ نظارت داشت. آوایی، بعنوان رییس دادگستری تهران و وزیر کنونی دادگستری بر دستگیری ها و بازداشت های خودسرانه سازمان یافته ایرانیانی که در کنشگری های مدنی و سیاسی مسالمت آمیز شرکت داشته اند، نظارت دارد، و آنها را در مجموعه ای از محلهایی که به مرگ های مشکوک، استفاده از شکنجه، و عدم دسترسی [زندانیان] به مراقبتهای پزشکی بدنام هستند، زندانی می کند.
فضای وحشتناک حقوق بشر در ایران به درستی در معرض انتقاد ادامه دار شورای حقوق بشر قرار دارد و شایسته انتقادات بیشتر نیز هست. ما، بعنوان اعضای سازمان ملل، باید از صدای جمعی مان استفاده کنیم تا ناقضان حقوق بشر را محکوم کنیم؛ کسانی که بدنبال استفاده از سکوی این شورا هستند تا نقششان را کمرنگ کنند یا به تخریب ارزشهای اساسی بپردازند که این مجموعه برای دفاع از آنها بنیان شده است.