بیانیه رئیس جمهور بایدن در مورد سرکوب خشونت آمیز در ایران

بیانیه رئیس جمهور بایدن در مورد سرکوب خشونت آمیز در ایران

من از گزارش های مربوط به تشدید سرکوب خشونت آمیز معترضان مسالمت جو در ایران، از جمله دانشجویان و زنان خواهان حقوق برابر و کرامت انسانی، به شدت نگرانم. آنها خواستار اصول عادلانه و جهانی هستند که اساس منشور سازمان ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر است. برای چندین دهه، رژیم ایران آزادی های بنیادی را از مردم خود دریغ، و از طریق ارعاب، اجبار، و خشونت آرزوهای نسل های متوالی را سرکوب کرده است. ایالات متحده آمریکا در کنار زنان ایران و تمامی شهروندان ایرانی که با شجاعت خود به جهان الهام می بخشند، ایستاده است.

ایالات متحده آمریکا به طرق مختلف، از جمله از طریق تسهیل دسترسی بیشتر به خدمات و پلتفرم های امن و خارجی، دسترسی ایرانیان را به اینترنت آسان تر کرده است. ایالات متحده همچنین مقامات و نهادهای ایرانی مانند پلیس امنیت اخلاقی را که مسئول اعمال خشونت برای سرکوب جامعه مدنی هستند، پاسخگو می داند. این هفته، ایالات متحده هزینه های بیشتری را بر عاملان خشونت علیه معترضان مسالمت جو تحمیل خواهد کرد. ما همچنان که مقامات ایرانی را مسئول می دانیم، به حمایت از حقوق ایرانیان برای اعتراض آزادانه ادامه خواهیم داد.

/https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/03/statement-by-president-biden-on-the-violent-crackdown-in-iran