بیانیه مطبوعاتی در مورد همه پرسی دولت منطقه ای کردستان عراق

همه پرسی دولت منطقه ای کردستان عراق

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئرت

سخنگوی وزارتخانه

واشنگتن دی سی

۲۵سپتامبر ۲۰۱۷

ایالات متحده عمیقا از اینکه امروز دولت منطقه ای کردستان تصمیم به برگزاری همه پرسی ای یکجانبه در مورد استقلال، از جمله در مناطقی خارج از منطقه کردستان عراق، گر فت، متاسف است. رابطه تاریخی ایالات متحده با مردم منطقه کردستان عراق در نتیجه همه پرسی غیر الزام آور امروز تغییری نخواهد کرد، اما ما باور داریم این گام بی ثباتی و دشواری را برای منطقه کردستان و مردمش افزایش خواهد داد.

این همه پرسی یکجانبه رابطه دولت منطقه ای کردستان را هم با دولت عراق و هم کشورهای همسایه شدیدا پیچیده خواهد کرد. مبارزه با داعش پایان نیافته است، و گروههای افراطی در پی سوءاستفاده از بی ثباتی و اختلاف نظر هستند. ما باور داریم که همه طرفین باید درگیر گفتگویی سازنده برای بهبود آینده همه عراقیها شوند. ایالات متحده مخالف خشونت و اقدامات یکجانبه هر یک از طرفین برای تغییر مرزها است.

ایالات متحده از یک عراق متحد، فدرال، دموکراتیک و شکوفا حمایت می کند و به جستجو فرصتهایی برای کمک به عراقیها برای عملی کردن آرمانهایشان در چارچوب قانون اساسی، ادامه می دهد.