بیانیه ریاست جمهوری در رابطه با مرگ کِیلا جین مولر

ما با نهایت تاثر از مرگ کِیلا جین مولر آگاه شده ایم. من و میشل از جانب مردم آمریکا، عمیق ترین تسلیت های خود را به خانواده کِیلا – پدر و مادر او، مارشا و کارل، برادرش اریک و خانواده او- و همه کسانی که کِیلا برای آنها عزیز بود تقدیم می کنیم. در این زمان که آنها با چنین رنج تصور ناپذیری دست به گریبانند، کشور نیز در اندوهشان شریک است.

کِیلا زندگی خود را برای کمک به کسانی که در داخل کشور و در سراسر جهان به کمک نیاز دارند وقف کرده بود. او در پرسکات، آریزونا، برای کار در یک پناهگاه زنان داوطلب شد و در یک درمانگاه اچ آی وی/ ایدز نیز به کار پرداخت. او که انگیزه اش اشتیاق خدمت به دیگران بود، با سازمان های انسان دوستی در هند، اسراییل و قلمروی فسلطین نیز همکاری داشت. این مسیر کار سرانجام وی را به ترکیه کشانید. او در آنجا به فراهم ساختن آسایش برای پناهندگان سوری که در جریان جنگ از خانه های خود رانده شده بودند و حمایت از آنها کمک کرد. حس همدردی کِیلا و از خود گذشتگی وی برای کمک به افراد نیازمند، به ما نشان می دهد که بزرگواری فطری انسانی حتی در میان شرارت بیش از اندازه، می تواند زنده بماند.

کِیلا نماینده بهترین نمادها در آمریکا است، و او افتخار عمیق خود را نسبت به آزادی هایی ابراز می کرد که ما آمریکاییان از آنها برخورداریم و بسیاری از افراد دیگر در سراسر جهان برای دست یافتن به آنها می کوشند. او می گفت: “ما در اینجا هستیم. آزادیم که بدون ترس از کشته شدن صحبت کنیم، از موهبت حمایت قانون واحدی که همه ما از آن پیروی می کنیم برخورداریم، برای دیدن خانواده های خود به نحوی که دوست داریم، آزادیم، برای عبور از مرزها و برای دگراندیشی آزادی داریم. ما باید از افراد بسیاری به خاطر این آزادی ها سپاسگزار باشیم و من استفاده نکردن از این آزادی ها را در کاملترین شکل خود به منزله یک بی عدالتی تلقی می کنم.

کِیلا مولر از این آزادی هایی که برای او بسیار ارزشمند بودند، استفاده می کرد تا زندگی دیگران را بهتر سازد. او را از ما گرفته اند، ولی میراث به جا مانده از او پایدار می ماند و به همه کسانی که هر یک به طریق خود به خاطر آنچه عادلانه و شرفتمندانه است مبارزه می کنند الهام می بخشد. ایالات متحده تروریست هایی را که مسوول اسارت و کشته شدن کِیلا هستند، صرفنظر از این که چه مدتی به طول انجامد، خواهد یافت و آنها را به پیشگاه عدالت خواهد کشانید.

داعش گروه تروریستی نفرت انگیز و انزجار آوری است که اعمالش با روحیه کسانی نظیر کِیلا در تضاد آشکار قرار می گیرد. در چنین روزی ما از این واقعیت احساس آرامش می کنیم که آینده نه به آنهایی که ویران می کنند، بلکه به نیروی مقاومت ناپذیر نیکی انسانی که کِیلا مولر تا ابد نماینده آن خواهد بود تعلق دارد.