بیانیه رئیس جمهوری به مناسبت عید فطر

President Obamaدر حالی که مسلمانان در همه جای آمریکا و سراسر دنیا عید فطر را جشن می گیرند، میشل و من گرمترین آرزوهای خود را به آنان و خانواده هایشان تقدیم می کنیم. ماه گذشته زمانی بود برای روزه داری، تامل، نوسازی معنوی و خدمت رسانی به افراد کم بهره تر.  درحالی که عید نشان دهنده پایان رمضان است، همچنین بزرگ دارنده ارزشهای مشترکی است که ما را در انسانیت متحد می سازند و تعهداتی را که پیروان همه ادیان در قبال یکدیگر دارند، خصوصا در قبال آنان که از فقر، درگیری و بیماریها آسیب دیده اند، تقویت می کند.

عید در ایالات متحده همچنین یاد آوری کننده دستآوردها و خدمات مسلمانان آمریکایی برای ساختن تاروپود کشورمان و تقویت کردن شالوده دموکراسیمان است. به همین دلیل است که ما اینجا در کشورمان و در سرتاسر دنیا، برای حمایت از و پیشرفت حق آنها برای کامیابی، در کنار پیروان همه ادیان می ایستیم و از تعهد آنها به خدمت رسانی به جوامعشان استقبال می کنیم.

ما از طرف دولت برای مسلمانان آمریکا و سراسر دنیا جشنی متبرک و شاد را ارزو می کنیم. عید مبارک.